Kisi-Kisi Sidang Komprehensif T.A 2015-2016

KISI-KISI SIDANG KOMPREHENSIF T.A 2015-2016

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

 

1) Materi PAI dan Dirosah Islamiyah

 • Materi PAI
 • Thaharoh, wudlu, tayamum
 • Shalat, macam-macam dan hikmahnya
 • Jenazah dan rukunnya
 • Zakat, harta yang wajib dizakati, macam-macam zakat dan mustahiq zakat
 • Puasa, macam-macamnya dan cara melakukannya
 • Haji dan umrah, cara melaksanakan haji dan macam-macam haji
 • Jual beli dan riba
 • Nikah, hak dan kewajiban suami istri
 • Mawaris dalam Islam
 • Akhlak, macam-macamnya dan hubungan dengan ilmu-ilmu dan manfaat mempelajarinya
 • Perpaduan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak
 • Pengertian baik dan buruk, ukurannya dan berbagai aliran tentang baik dan buruk
 • Aspek-Aspek yang mempengaruhi pembentukan akhlak mulia
 • Kebebasan, tanggung jawab, hati dan lidah
 • Akhlak karimah kaitannya dengan fungsi hidup
 • Tasawuf (pengertian tasawuf, ma’rifah, mahabbah, dan baqa, ittihad dan hulul, wahdatul wujud, insan kamil dan tariqat)
 • Metodologi Studi Islam
 • Dimensi-dimensi agama islam
 • Agama sebagai doktrin, produk budaya dan agama sebagai instusi sosial
 • Islam dan kebudayaan
 • Peran agama Islam dalam kehidupan manusia
 • Doktrin kepercayaan dalam Islam : Allah, wahyu, rasul, manusia dan alam semesta
 • Islam dan kemanusiaan
 • Islam dan moral
 • Islam, keluarga dan masyarakat
 • Islam dan dunia kontemporer
 • Islam dan agama-agama lain
 • Sumber pokok ajaran Islam
 • Al-Quran dan As Sunnah
 • Ijtihad dan qiyas
 • Pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual

 

2) Ilmu Pendidikan Islam

 • Pengertian dan ruang lingkup Pendidikan Islam
 • Dasar dan tujuan Ilmu Pendidikan Islam
 • Azas-azas pendidikan Islam
 • Alat-alat pendidikan Islam
 • Lapangan pendidikan Islam
 • Pendidikan wewenang dan tanggung jawab
 • Faktor-faktor pendidikan Islam
 • Kharisma, gezeg dan tanggung jawab
 • Sistem pendidikan Islam
 • Aliran-aliran dalam pendidikan Islam
 • Konferensi pendidikan Islam se-dunia
 • Rumusan pendidikan Islam
 • Aspek-aspek pendidikan Islam dalam aqidah, ibadah dan akhlak
 • Isu-isu pendidikan Islam kontemporer

 

Untuk File Word (docx) nya, silahkan bisa di unduh disini

Scroll to Top
Scroll to Top